Oferta

Zakres usług

Posiadamy specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych w każdych warunkach na terenie całej Polski:
- Badania geotechniczne – dokumentacje i opinie geotechniczne
- Badania geologiczno inżynierskie – dokumentacje geologiczno-inżynierskie
- Nadzory geotechniczne inwestycji
- Badania stanu zanieczyszczenie gruntu i wody
- Ocena stateczności skarp i zboczy
- Ocena stanu technicznego fundamentów

Opracowania nasze charakteryzują się profesjonalnością i przejrzystością tekstu, podają niezbędne parametry geotechniczne gruntów, stany i prognozy stanów wód gruntowych oraz szczegółowe zalecenia do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych, co w wielu przypadkach przyczyniło się do bezpieczeństwa i znacznych oszczędności przy pracach ziemno-fundamentowych.

Wszystkie prace będące w profilu naszej działalności wykonujemy fachowo, solidnie, terminowo i za rozsądną ceną - do uzgodnienia przy każdym zleceniu indywidualnie.

Zakres działalności

Geologia inżynierska

Wykonujemy badania geologiczne warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia różnorodnych obiektów budowlanych budownictwa mieszkaniowego, usługowego, komunikacyjnego i przemysłowego.

Należą do nich:
- Osiedla oraz domy jedno- i wielorodzinne
- Obiekty przemysłowe, hale i centra logistyczne
- Centra handlowo-usługowe
- Baseny i hale sportowe
- Szpitale
- Oczyszczalnie ścieków
- Nowo powstające i modernizowane drogi i autostrady
- Elektrownie
- Kanalizacje i wodociągi

Badania geotechniczne

Nasza firma wykonuje badania geotechniczne przy użyciu następujących metod:
- Wiercenia ręczne - bardzo precyzyjne do 10-15 m,
- Wiercenia mechaniczne - do 50 m
- Sondowania dynamiczne i statyczne
- Badania nośności podłoża płyta VSS i wskaźnika Proctora
- Badania laboratoryjne gruntu i wody
- Wykonywanie odkrywek fundamentowych wraz z oceną ich stanu technicznego i nośnością graniczną
- Określenie działań powstrzymujących niekorzystne procesy dynamiczne w podłożu
- Oceny stateczności skarp i zboczy w celu określenia wskaźnika bezpieczeństwa

Laboratoryjne badania geotechniczne gruntów

GEOPRO współpracuje z laboratoriami badawczymi, posiadającymi system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz certyfikaty z akredytacją PCA nr AB 463 i AB 962, co umożliwia przeprowadzenie badań m.in. w zakresie:
- Ustalenia rodzaju gruntów oraz jego paramerów fizyko-mechanicznych
(skład granulometryczny, granice konsystencji, części organiczne, badanie wskaźnika zagęszczenia, krzywa uziarnienia, wskaźnik różnoziarnistości, współczynniki filtracji, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu i wilgotność optymalna wg Proctora)
- Agresywności wód gruntowych względem betonu i stali
- Zanieczyszczenia chemiczne metalami ciężkimi, sumą węglowodorów ropopochodnych i innymi substancjami

Badania zanieczyszczenia gruntu

Pobieramy próby gruntu i wody gruntowej z terenu inwestycji oraz tworzymy raporty stanu zanieczyszczeń chemicznych środowiska gruntowo-wodnego.

Naszym klientom proponujemy szacunkowo 1 - 3 miejsc poboru prób na 1 ha terenu oraz pobranie prób gruntu z minimum dwóch głębokości (np. 0,30 i 1,0 m) w każdym z miejsc, aby dokładnie określić ewentualną migrację zanieczyszczeń w głąb gruntu.

Dodatkowo sugerujemy pobranie jednej próbki wody gruntowej z każdego miejsca, aby dokładnie sprawdzić zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Standardowo badamy próby na obecność metali ciężkich i sumy węglowodorów ropopochodnych, jednak każde zlecenie dopasowujemy indywidualnie do terenu badań i występującej tam wcześniej infrastruktury. Wszystkie badania wykonujemy w akredytowanym laboratorium.

Fachowe konsultacje geotechniczne

Wykonujemy oceny geotechnicznej przydatności terenu dla planowanych inwestycji przed ostateczną decyzją zakupu działki.

Na podstawie naszych opracowań inwestorzy podejmowali decyzje inwestycyjne, a wielu z nich zrezygnowało z zakupu z uwagi na bardzo niekorzystne warunki gruntowo-wodne terenu i związany z tym duży koszt robót ziemno-fundamentowych.

Nadzory geotechniczne

Nasza firma pełni nadzory na licznych budowach w Warszawie i okolicach.
Nadzorujemy prace ziemne przy budowie domków jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hal jak i wielopiętrowych biurowców o 1 - 3 kondygnacjach podziemnych. Ustalamy również technologie robót ziemno-odwodnieniowych.

Wykonujemy:
- Analizę warunków gruntowo-wodnych terenu
- Analizę konstrukcji budowanych obiektów
- Analizę zaprojektowanych robót ziemnych
- Odbiory podłoża gruntowego wykopów
- Odbiory nasypów, podsypek i zasypek zagęszczanych mechanicznie